صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت
متن خبر

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری  افق ملت مورخ 1399/04/18

پیوست
مشاهده پیوست