صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضران در جلسه مجمع 01-03-1398
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 01-03-1398صندوق سرمایه گذاری افق ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای وحید ثقفی رییس مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز؛ جناب آقای شوره کندی ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جناب آقای محمد تکبیری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق و جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛

پیوست