صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۵۴,۶۸۲ ۹۲.۴۹ ۳,۷۸۱,۴۸۰ ۹۵.۸ ۳,۵۹۴,۱۴۰ ۹۵.۹۲ ۳,۳۶۲,۰۸۷ ۹۵.۹۵
اوراق ۹,۱۲۲ ۰.۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۸,۵۸۰ ۴.۱۸ ۱۰۵,۱۵۳ ۲.۶۶ ۹۵,۰۶۸ ۲.۵۴ ۹۷,۱۲۱ ۲.۷۷
سایر دارایی ها ۱۶,۷۵۷ ۱.۸۱ ۵۸,۷۳۷ ۱.۴۹ ۵۷,۶۳۴ ۱.۵۴ ۴۴,۸۳۵ ۱.۲۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۹,۴۳۴ ۲۹.۱۶ ۹۷۳,۷۷۵ ۲۴.۶۷ ۹۶۹,۱۷۴ ۲۵.۸۷ ۸۸۳,۴۵۳ ۲۵.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد