صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۶۷,۴۴۲ ۹۲.۹۵ ۳,۳۸۲,۱۸۵ ۹۵.۷۱ ۳,۱۷۶,۱۹۷ ۹۵.۲۴ ۳,۴۵۳,۵۰۷ ۹۴.۷۸
اوراق ۹,۵۴۸ ۰.۹۲ ۸,۸۳۱ ۰.۲۵ ۲۵,۹۲۵ ۰.۷۸ ۰ ۰
وجه نقد ۳۹,۳۵۷ ۳.۷۸ ۷۶,۵۶۸ ۲.۱۷ ۳۹,۴۲۱ ۱.۱۸ ۲۶۷ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۱۸,۵۰۶ ۱.۷۸ ۵۳,۳۲۱ ۱.۵۱ ۵۵,۲۶۷ ۱.۶۶ ۵۵,۰۱۳ ۱.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹۹,۲۸۴ ۲۸.۷۵ ۹۲۵,۰۰۷ ۲۶.۱۷ ۸۹۴,۴۶۳ ۲۶.۸۲ ۹۵۲,۷۴۴ ۲۶.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد