صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۴,۰۳۸,۲۱۳ ۹۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۶۵ ۱.۳۴ % ۱۰۴,۳۰۹ ۲.۴۶ % ۳۲,۷۲۴ ۰.۷۷ % ۱,۰۲۷,۲۱۹ ۲۴.۲۷ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۳,۸۸۰,۰۵۳ ۹۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۵۰ ۱.۳۷ % ۱۷۳,۳۹۸ ۴.۱۹ % ۳۲,۷۱۳ ۰.۷۹ % ۹۹۴,۷۴۶ ۲۴.۰۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۳,۷۷۲,۳۹۶ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۳۴ ۱.۴ % ۱۷۳,۴۸۶ ۴.۳ % ۳۲,۷۰۲ ۰.۸۱ % ۹۸۶,۱۰۷ ۲۴.۴۴ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۳,۷۷۲,۳۹۶ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۱۹ ۱.۴ % ۱۷۳,۴۸۶ ۴.۳ % ۳۲,۶۹۱ ۰.۸۱ % ۹۸۶,۱۰۷ ۲۴.۴۴ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۳,۷۷۲,۳۹۶ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۰۳ ۱.۴ % ۱۷۳,۴۸۶ ۴.۳ % ۳۲,۵۱۴ ۰.۸۱ % ۹۸۶,۱۰۷ ۲۴.۴۴ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۳,۶۹۵,۹۳۴ ۹۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۸۸ ۱.۴۲ % ۱۹۸,۹۸۸ ۵ % ۳۰,۶۳۲ ۰.۷۷ % ۹۸۶,۳۰۹ ۲۴.۷۷ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۳,۷۱۶,۰۰۴ ۹۲.۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۷۲ ۱.۴ % ۲۲۷,۳۷۱ ۵.۶۴ % ۳۰,۶۲۲ ۰.۷۶ % ۹۷۹,۹۹۸ ۲۴.۳۱ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳,۶۲۱,۷۵۹ ۸۹.۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۵۷ ۱.۴ % ۳۲۴,۱۵۰ ۸.۰۴ % ۳۰,۶۱۳ ۰.۷۶ % ۹۴۰,۵۲۴ ۲۳.۳۲ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳,۶۲۱,۴۲۳ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۴۱ ۱.۴۴ % ۱۳۱,۱۷۹ ۳.۳۳ % ۱۲۹,۴۶۲ ۳.۲۹ % ۹۳۷,۱۴۶ ۲۳.۷۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳,۴۶۳,۴۸۰ ۸۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۲۶ ۱.۴۶ % ۲۰۱,۱۰۵ ۵.۱۹ % ۱۵۶,۲۹۹ ۴.۰۳ % ۹۰۶,۴۱۰ ۲۳.۳۸ %