صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۳,۶۲۱,۰۸۸ ۹۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۵۱ ۴.۱۴ % ۴۹,۷۹۷ ۱.۳ % ۹۵۷,۱۰۰ ۲۴.۹۹ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳,۵۴۳,۹۵۳ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۶۴۹ ۴.۱۷ % ۵۲,۰۲۱ ۱.۳۹ % ۹۴۴,۳۸۷ ۲۵.۱۷ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۳,۴۶۶,۷۶۲ ۹۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۸۲۷ ۳.۵۹ % ۷۶,۰۶۲ ۲.۰۷ % ۹۲۹,۶۱۲ ۲۵.۳ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳,۴۷۰,۱۹۶ ۹۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۸۲۴ ۳.۶۴ % ۷۴,۸۱۴ ۲.۰۳ % ۹۴۸,۹۱۴ ۲۵.۷۹ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳,۵۸۳,۱۴۱ ۹۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۵۴ ۴.۰۳ % ۵۱,۹۷۲ ۱.۳۷ % ۹۸۶,۱۲۰ ۲۶.۰۳ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۳,۵۳۵,۳۰۹ ۹۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۳۱ ۴.۶۳ % ۵۱,۹۵۶ ۱.۳۸ % ۹۷۸,۴۶۰ ۲۶.۰۱ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۳,۵۳۵,۳۰۹ ۹۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۳۱ ۴.۶۳ % ۵۱,۹۴۰ ۱.۳۸ % ۹۷۸,۴۶۰ ۲۶.۰۱ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۳,۵۳۵,۵۷۴ ۹۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۳۱ ۴.۶۳ % ۵۱,۶۷۱ ۱.۳۷ % ۹۷۸,۴۶۰ ۲۶.۰۱ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۳,۴۷۵,۹۱۲ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۲۴ ۰.۶۱ % ۵۳,۰۰۹ ۱.۴۹ % ۹۷۰,۴۱۸ ۲۷.۳۳ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۳,۴۴۱,۳۵۳ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۸۹۷ ۰.۹ % ۵۹,۳۹۷ ۱.۶۸ % ۹۶۳,۳۴۵ ۲۷.۲۷ %