صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳,۷۴۶,۵۷۴ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۱.۹۶ % ۴۶,۵۴۷ ۱.۲ % ۱,۰۲۰,۶۷۸ ۲۶.۳۸ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳,۷۴۶,۵۷۴ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۱.۹۶ % ۴۶,۵۳۱ ۱.۲ % ۱,۰۲۰,۶۷۸ ۲۶.۳۸ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳,۶۹۲,۰۳۲ ۹۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۷۵ ۱.۹۸ % ۴۶,۵۱۵ ۱.۲۲ % ۹۸۸,۴۹۸ ۲۵.۹۲ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳,۵۵۶,۵۵۱ ۹۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۰۳۷ ۲.۰۹ % ۴۶,۴۹۸ ۱.۲۶ % ۹۵۱,۱۱۴ ۲۵.۸۴ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳,۴۷۵,۷۸۸ ۹۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۳۲۲ ۲.۹۳ % ۴۶,۴۸۲ ۱.۲۸ % ۹۲۰,۸۴۲ ۲۵.۳۸ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳,۴۸۴,۵۶۸ ۹۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۹۰ ۳.۰۴ % ۴۶,۴۶۶ ۱.۲۸ % ۹۱۳,۳۴۸ ۲۵.۰۸ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳,۴۷۹,۹۱۳ ۹۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۹۰ ۳.۰۵ % ۴۶,۴۴۹ ۱.۲۸ % ۹۳۳,۲۴۰ ۲۵.۶۶ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳,۴۷۹,۹۱۳ ۹۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۹۰ ۳.۰۵ % ۴۶,۴۳۳ ۱.۲۸ % ۹۳۳,۲۴۰ ۲۵.۶۶ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳,۴۷۹,۹۱۳ ۹۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۹۰ ۳.۰۵ % ۴۶,۴۱۷ ۱.۲۸ % ۹۳۳,۲۴۰ ۲۵.۶۶ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳,۴۱۲,۴۱۰ ۹۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۶۵۶ ۳.۱۸ % ۴۶,۴۰۰ ۱.۳ % ۹۲۱,۱۹۳ ۲۵.۷۹ %