صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۳,۵۰۵,۱۸۳ ۹۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۶۵۶ ۳.۱ % ۴۶,۳۸۴ ۱.۲۷ % ۹۴۰,۱۰۱ ۲۵.۶۵ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۳,۵۸۳,۱۷۴ ۹۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۸۸۹ ۴.۲۲ % ۴۶,۳۶۸ ۱.۲۲ % ۹۶۲,۸۶۰ ۲۵.۴۱ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۳,۶۶۹,۳۹۱ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۳۷۵ ۴.۵۱ % ۴۶,۶۶۲ ۱.۲ % ۹۶۱,۱۱۹ ۲۴.۷ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۳,۵۸۲,۹۷۶ ۹۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۳۹ ۴.۷ % ۴۶,۶۴۳ ۱.۲۲ % ۹۳۸,۸۵۳ ۲۴.۶۵ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۳,۵۸۲,۹۷۶ ۹۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۳۹ ۴.۷ % ۴۶,۶۲۴ ۱.۲۲ % ۹۳۸,۸۵۳ ۲۴.۶۵ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۳,۵۸۲,۹۷۶ ۹۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۳۹ ۴.۷ % ۴۶,۶۰۴ ۱.۲۲ % ۹۳۸,۸۵۳ ۲۴.۶۵ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۳,۶۵۹,۶۷۳ ۹۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۱۴ ۳.۹۳ % ۶۹,۳۰۳ ۱.۷۹ % ۹۶۰,۴۲۳ ۲۴.۷۴ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۳,۷۳۴,۰۷۴ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۱۴ ۳.۸۶ % ۷۲,۹۴۷ ۱.۸۴ % ۹۵۹,۰۸۹ ۲۴.۲۲ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۳,۸۴۱,۸۹۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۱ ۳.۳۵ % ۵۰,۸۳۵ ۱.۲۶ % ۹۶۷,۶۴۱ ۲۴.۰۳ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۳,۸۴۱,۸۹۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۱ ۳.۳۵ % ۵۰,۸۱۶ ۱.۲۶ % ۹۶۷,۶۴۱ ۲۴.۰۳ %