صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۴,۰۰۶,۵۴۶ ۹۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۳۹ ۲.۰۷ % ۴۰,۳۴۸ ۰.۹۸ % ۹۴۸,۲۰۴ ۲۲.۹۴ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۴,۰۲۳,۳۰۷ ۹۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۷۹۳ ۲.۱۹ % ۴۰,۰۶۷ ۰.۹۶ % ۹۵۰,۸۷۳ ۲۲.۸۹ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۳,۹۸۲,۸۱۷ ۹۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۵۷۰ ۳.۳۱ % ۳۹,۰۸۵ ۰.۹۴ % ۹۴۸,۷۹۸ ۲۲.۸۱ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۴,۰۷۴,۲۴۸ ۹۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۲۲ ۱.۴۸ % ۷۱,۴۰۱ ۱.۷ % ۹۵۹,۷۸۳ ۲۲.۸۱ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۴,۰۹۶,۵۲۹ ۹۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۵ ۲ % ۹۲,۷۰۲ ۲.۱۷ % ۹۶۷,۴۱۰ ۲۲.۶۳ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۴,۰۹۶,۵۲۹ ۹۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۵ ۲ % ۹۲,۶۸۹ ۲.۱۷ % ۹۶۷,۴۱۰ ۲۲.۶۳ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۴,۰۹۶,۵۲۹ ۹۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۵ ۲ % ۹۲,۶۷۴ ۲.۱۷ % ۹۶۷,۴۱۰ ۲۲.۶۳ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۴,۲۳۸,۷۰۵ ۹۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۵ ۱.۹۷ % ۳۶,۹۵۲ ۰.۸۵ % ۹۸۵,۲۰۲ ۲۲.۵۹ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۴,۲۹۶,۵۸۷ ۹۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۲۳۳ ۳.۱۳ % ۳۶,۹۳۸ ۰.۸۳ % ۹۹۸,۱۱۴ ۲۲.۳۱ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴,۳۶۹,۱۷۱ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۵۷۷ ۳.۰۹ % ۳۶,۹۲۲ ۰.۸۱ % ۱,۰۱۲,۲۰۱ ۲۲.۲۶ %