صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۴,۲۵۷,۰۱۳ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۹۷ ۲.۳۱ % ۷۷,۳۰۸ ۱.۷۴ % ۱,۰۱۱,۲۶۱ ۲۲.۷۹ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۴,۲۵۷,۰۱۳ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۹۷ ۲.۳۱ % ۷۷,۲۹۳ ۱.۷۴ % ۱,۰۱۱,۲۶۱ ۲۲.۷۹ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۴,۲۵۷,۰۱۳ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۹۷ ۲.۳۱ % ۷۷,۲۷۷ ۱.۷۴ % ۱,۰۱۱,۲۶۱ ۲۲.۷۹ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴,۲۵۷,۰۱۳ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۹۷ ۲.۳۱ % ۷۷,۲۶۱ ۱.۷۴ % ۱,۰۱۱,۲۶۱ ۲۲.۷۹ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۴,۱۹۳,۸۰۵ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۲۰۱ ۲.۴۵ % ۷۱,۰۹۴ ۱.۶۳ % ۱,۰۱۰,۴۴۱ ۲۳.۱۱ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴,۲۰۱,۰۲۵ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۰۰ ۲.۵۳ % ۳۵,۶۷۱ ۰.۸۲ % ۱,۰۲۰,۱۰۰ ۲۳.۴۷ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴,۱۷۹,۰۸۵ ۹۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۴۱ ۳.۴۴ % ۳۵,۶۵۶ ۰.۸۲ % ۱,۰۲۹,۰۷۹ ۲۳.۵۸ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴,۱۰۵,۵۵۰ ۹۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۶۲۹ ۴.۲۷ % ۳۵,۶۴۱ ۰.۸۲ % ۱,۰۱۸,۱۷۴ ۲۳.۵۴ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳,۹۶۴,۴۱۴ ۹۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۰۵۳ ۴.۹۹ % ۳۵,۶۲۶ ۰.۸۵ % ۱,۰۰۹,۴۶۴ ۲۳.۹۸ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳,۹۶۴,۴۱۴ ۹۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۰۵۳ ۴.۹۹ % ۳۵,۶۱۱ ۰.۸۵ % ۱,۰۰۹,۴۶۴ ۲۳.۹۸ %