صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۷۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۸۶.۱۱ % ۷۸۴ ۰.۵۶ % ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ %
۸۷۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۸۶.۱۳ % ۷۵۲ ۰.۵۴ % ۱۸,۶۶۰ ۱۳.۳۳ %
۸۷۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۱ % ۷۲۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۸۷۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۳ % ۶۸۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۸۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۹۵ ۹۹.۴۶ % ۶۵۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %