صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۷۳ ۲.۷۶ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۲۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۱۵) (۱.۹۳) (۹۸.۵۱) (۹۹.۹۲)
۲۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۲۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۲۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۲۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۰۵) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)
۲۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۵) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) ۰.۴۳ (۶۴.۶۵) ۳۸۲.۸۵
۲۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۳۳ ۲.۲۶ ۴۴۷,۶۰۹.۱۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۲ ۴.۳۲ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۲۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۲۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳.۴۲ (۰.۲۷) ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ (۶۲.۷۳)
۲۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۳۶) ۰.۱۵ (۹۹.۳۳) ۷۲.۶۴
۲۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲.۷ ۲.۴ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۵.۱۹ ۴.۲۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۲۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۱ ۴.۴۸ ۶,۸۸۰,۰۰۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۲۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۲۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۲۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۵ ۳.۸ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲