صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۷۱ ۳.۱ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۳۴ ۲.۸۴ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۲۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۱۱ ۳.۷ ۷,۱۷۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۲۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۹ ۳.۷ ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۲۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۲۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳.۲ ۲.۱۸ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۲۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۳۴۸,۴۳۰.۹۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۲۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۳۸ ۲.۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۲۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۹ ۳.۱۶ ۷۵۲.۷۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۲۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۲۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۲۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۵۳ ۳.۰۸ ۹۰۶,۹۶۶.۱۳ ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۲۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱.۱ ۰.۳ ۵,۳۵۶.۰۶ ۱۹۹.۷۵
۲۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۴۴ ۰.۲ ۳۹۲.۶۳ ۱۰۹.۹۴
۲۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۳۵ ۲.۵۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۲۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۳۲ ۱.۷۷ ۱۲,۰۴۲.۸۵ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۲۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰