صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱.۱۳ ۰.۷ ۵,۹۹۸.۵۳ ۱,۱۹۴.۶۶
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۵۱ (۱.۵۲) ۵۳۹ (۹۹.۶۳)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۹۴) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۰۹) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۵.۳۷ ۱۵۱.۶۲
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۵۷ ۱.۹۱ ۷۱۰.۳۱ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱ (۰.۸۸) ۳,۶۴۰.۷۳ (۹۵.۹۷)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۸۸) (۳.۴۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۲۹) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۴۶ (۰.۲۷) ۴۲۶.۴۱ (۶۲.۶۶)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۴۳ ۲.۳۷ ۱۷,۹۵۷.۱۶ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۷۱ ۳.۵۵ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۲۶ ۱.۸۶ ۳۴۳,۱۹۵.۳۵ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۲۹) (۰.۳۵) (۶۵.۵۱) (۷۲.۳۲)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۶۹) ۱.۷۷ (۹۲.۰۴) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰