صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۶۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰.۲۸ ۲.۲۲ ۱۷۴.۶۴ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۸۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴.۱۸ ۱.۸۹ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۱۷۹.۸۹
۸۶۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲.۲۴ ۲.۰۳ ۳۲۶,۹۰۸.۶۸ ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۸۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۳.۳۴ ۳.۳۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۸۶۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۲.۱۴ ۲.۸۷ ۲۲۹,۰۷۳.۸۳ ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵
۸۶۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۲.۸۴ ۰.۵۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۶۵۱.۹۴
۸۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰.۲۲ (۰.۰۷) ۱۲۳.۶۹ (۲۲.۹۶)
۸۷۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ (۱.۱۲) (۰.۱۷) (۹۸.۳۷) (۴۵.۸۱)
۸۷۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۰۸ (۳۲.۸۵) ۳۴.۶۵
۸۷۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۸۷۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۸۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۸۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۸۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۸۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۳۸.۵۶ ۱۹.۵۴
۸۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ (۰.۱۹) ۰.۳۹ (۴۹.۷۵) ۳۱۶.۳۷
۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۷ ۰