صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۸۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۸۸۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۸۸۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۸۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۸۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۸۸۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۸۸۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۲۴۵.۵۷
۸۸۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ (۲.۲۴) (۲.۵۴) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۸۸۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ (۰.۶۵) ۰.۱۸ (۹۰.۶۴) ۹۴.۶۸
۸۹۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ (۰.۱۸) ۰ (۴۷.۸۹) ۰
۸۹۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۸۹۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۴.۱۴) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۸۹۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ (۲.۵۲) (۱.۴۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۴۸)
۸۹۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴.۱۴ ۲.۷۸ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۸۹۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۳.۲۴ ۲.۴۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۸۹۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱.۲ ۰.۴۹ ۷,۶۹۶.۷۸ ۴۸۵.۷۳
۸۹۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰.۲۸ ۲.۲۲ ۱۷۴.۶۴ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴.۱۸ ۱.۸۹ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۱۷۹.۸۹