صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱.۱۷ (۰.۶۷) ۶,۸۷۷.۳ (۹۱.۴۷)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۲۳ ۱.۷۵ ۱۳۴.۱۴ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۳۲ ۳.۳ ۴۳۵,۱۹۴.۸۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۷۹ ۲.۰۴ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۰۶ ۳.۶۹ ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳.۶ ۳.۱۳ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲.۰۸ ۲.۳۸ ۱۸۰,۱۴۵.۱۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۱ ۳.۳۳ ۱۹۹,۹۵۲.۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۴.۳۳ ۲.۴۶ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ (۰.۴۴) ۱.۲۴ (۸۰.۳۵) ۹,۰۱۰.۳۲
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۵۳ (۰.۳۸) ۵۸۴.۲ (۷۴.۷۷)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵۳ ۳.۱۴ ۹۱۹,۳۶۸.۴۲ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۵۷ ۳.۱۸ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲