صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۲۹) (۱.۵۳) (۹۹.۱۲) (۹۹.۶۴)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱.۷۶) ۰.۷ (۹۹.۸۴) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۷۳ ۲.۷۶ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۱۵) (۱.۹۳) (۹۸.۵۱) (۹۹.۹۲)
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۰۵) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۵) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) ۰.۴۳ (۶۴.۶۵) ۳۸۲.۸۵
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۳۳ ۲.۲۶ ۴۴۷,۶۰۹.۱۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۲ ۴.۳۲ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳.۴۲ (۰.۲۷) ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ (۶۲.۷۳)
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۳۶) ۰.۱۵ (۹۹.۳۳) ۷۲.۶۴
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲.۷ ۲.۴ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۵.۱۹ ۴.۲۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۱ ۴.۴۸ ۶,۸۸۰,۰۰۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰